Дадлага хийх оюутанд тавигдах шаардлага:

– Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуульд 2-оос дээш курст суралцдаг;

– Дадлагажих ажлын байранд дүйцэхүйц мэргэжлээр суралцаж байгаа;

– Сурлагын голч дүн 3.0 буюу “B” үнэлгээнээс дээш үнэлгээтэй;

– Ёс зүйн болон зан харилцааны доголдолгүй;

– Дадлагажих ажлын байрны онцлогоос хамааран гадаад хэлний мэдлэг зэрэг тусгай шаардлага тавьж болно.