Баялаг Энержи Ресурс ХХК-ийн хүний нөөцийн бодлого нь Компанийн Эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд компанийн үнэт зүйл, баримтлах зарчимд тулгуурлан бизнесийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, ажилтнуудыг сэтгэл ханамжтай, ажлын гүйцэтгэл сайтай, урт хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажиллуулахыг хөхүүлэн дэмжихэд чиглэнэ.