Татварын хууль тогтоомжийн даган мөрдөлт, татварын тайлагналаар “Сайн”үнэлгээтэй татвар төлөгчид.