СУРГАЛТ ХӨГЖИЛ

Жил бүр байгууллагын сургалтын хэрэгцээнд тулгуурлан нийт ажилтнуудад мэргэжлийн болон хувь хүний хөгжлийн сургалтыг тогтмол зохион байгуулж ажилтнуудынхаа мэдлэгийг дээшлүүлэх, сурч хөгжихөд анхааарч, ажилтан бүрийг хөгжих боломжоор ханган ажиллаж байна.