DALE CARNEGIE

2022 онд бид Dale carnegie Mongolia-тай хамтран ажилтнуудын хувийн ур чадварыг хөгжүүлэхээр “Хувь хүний хөгжил, ажил хэргийн үр дүнтэй харилцааны хөтөлбөр”, “Удирдлагуудад зориулсан Манлайллын курс хөтөлбөр”, “Хувь хүний манлайллыг хөгжүүлэх сургалт” зэрэг цогц 102 цагийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Тус хөтөлбөрөөр бид хандлагаа удирдах, бусдыг ойлгох, сонсох, харилцаагаараа нөлөөлөх, мөн санал зөрөлдсөн үед ч өөрийгөө […]