Бид Монгол инженерийн ёс зүй, туршлага, ур чадварыг дэлхийн жишиг технологитой хослуулан, байгалийн баялгийг зөв зохистой, хариуцлагатайгаар олборлож, Монгол Улсын хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулах болно